Ka-Bar

2 Item(s)
Ka-Bar Pestilence 2-Knife Set: 15" Machete + 6" Skeleton
$49.99
MSRP: $100.00
Ka-Bar Pestilence 2-Knife Combo: Machete + Skeleton Knife
$29.98
MSRP: $100.00
2 Item(s)